کشف وجوه تازه ای از اعجاز در قرآن کریم
35 بازدید
ناشر: مؤلف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1376
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بررسی وجوه اعجاز و لزوم استخراج آنها بر مسلمانان اعجاز عددی استعمال خارق العاده کلمات در قرآن اعجازدراستعمال کلمه مشخص درآیات بافواصل مساوی2-19آیه و بیشتر اعجاز در استعمال کلمه مشخص در آیات با فواصل تصاعدی - حسابی و هندسی ، صعودی و نزولی - . ازدیاد فواصل به صورت مربع شماره آنها (x^2) ازدیاد فواصل به صورت 2n نظم اعجازی آیات : اعجازدر استعمال کلمات مشخص در آیه معین در چند سوره مختلف اعجاز دراستفاده ازکلمه معین در ابتدای آیات مشخص همشماره اعجاز دراستفاده از دوکلمه معین درابتدای آیات مشخص همشماره اعجازدراستفاده ازسه کلمه معین درابتدای آیات مشخص همشماره استفاده بیش ازسه کلمه درابتدای آیات مشخص همشماره