آموزش لهجه
42 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روشی ابداعی برای آموزش قرآن و تجوید و تعمیم آن برای آموزش زبانهای دیگر استخراج مابه التفاوت دو لهجه زبان مادری و زبان مورد تعلم استفاده از اختلاف مخارج و صفات حروف برای تعلیم و تعلم تمرین از ساده به مشکل پیاده کردن روش فوق برای تجوید و زبان عربی برای فارسی زبان پیاده کردن زوش فوق برای تعلیم و تعلم زبان فارسی برای عربی زبانان