سؤال
37 بازدید
تاریخ ارائه : 6/27/2012 1:31:00 PM
موضوع: ارتباطات

با نام خردداد

و با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت خرددار

مدتیست سؤالی ذهن را مشغول کرده آزار می دهد .

 هدف دینست یا دکان ؟

غرض خداست یا خرما ؟

اگر دینست ؛ درگیری برای چیست ؟ که " انما المؤمنون اخوة " و " الذین معه .... رحماء بینهم ".

متاسفانه نه که رحمی بین مسلمانان نیست ؛ که بین هم مذهبان هم نیست .

نه که رحمی بین هم مذهبان نیست ؛ که بین منادیان دین هم نیست .

به کجا می رویم ؟! ؟!

ناسیونالیسم غوغا می کند .

نه که ناسیونالیسم که منطقه گرایی و شهر و محله و...گرایی .؟!؟!