اینجا
34 بازدید
تاریخ ارائه : 6/18/2012 11:14:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

با نام خردداد

اینجا کدامین ناکجا آباد دنیاست

 هوا بس ناجوانمردانه سردست

اینجا کبوترها میانشان جنگ جنگست

هوا بس ناجوانمردانه سردست

اینجا غزالان با خودی سرشاخ هستند

اینجا سواران با خودی درگیر هستند

از برد حنگ بین خودشان مست مستند

هوا بس ناجوانمردانه سردست

اگر ماندی در اینجا دشمنت رست

غزالان سر به سر باید که بشکست

دلم ازظلمت زندان سکندر بگرفت

رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم