استضعاف و وسعت زمین و مهاجرت
38 بازدید
تاریخ ارائه : 6/5/2012 11:18:00 AM
موضوع: ادبیات عرب
بسم الله و له الحمد و به ثقتی قال الله تعالی نقلاعن بعض المستضعفین قالوا کنا مستضعفین فی الارض قال الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها در روز قیامت وقتی از بعضی بازخواست مس شود ، در پاسخ می گویند : ما به استضعاف کشیده شده بودیم و نتوانستیم کاری انجام دهیم در جواب به آنان کرده می شود : آیا زمین خدا واسع نبود تا بتوانید به جای دیگر روید ؟