سلام و درخواست
34 بازدید
تاریخ ارائه : 4/23/2012 2:51:00 PM
موضوع: ادبیات عرب

بسم الله و له الحمد و لرسوله و آله الصلوة و السلام و الفضل

سلام بر پرچمداران و حاملین فرهنگ انبیا ، سلامی که دعای سلامتی و صلح و صفا

این برادر کوچک بی مقدار شما با جهل بی انتها سفارشی دارد برای خودش و شما

شما را به خدا ؛ ادبیات را دست کم نگیرید ، که همه چیز از این علوم و دراین متونست .

کار شماومااستخراج مطلب ازمتون دینیست ودقت مطالب استخراج شده بسته به علوم ادبیست .

ادامه دارد