مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدحسن (محمود)
نام خانوادگی:سبط الشیخ الانصاری
پست الکترونیک:sebtoshshaikh@gmail.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم قرآنی

زندگی نامه

پس از اتمام تحصیلات دبیرستان درسال 54 دررشته کارشناسی عمران دانشکده مهندسی دانشگاه بلوچستان مشغول تحصیل گشته سپس در سال 1359 واردحوزه علمیه شده پس از اتمام دروس مقدمات و سطح و شرکت در درسهای خارج فقه و اصول اکنون مدرس علوم منقول حوزوی می باشد